Register

ลงทะเบียนอาสาสมัคร

รูปถ่ายผู้ลงทะเบียน

ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
อายุไม่เกิน 6 เดือน

กรุณาอัพโหลดเฉพาะไฟล์ .jpg, jpeg หรือ .png เท่านั้น ภาพที่ให้ในการอัพโหลด ควรมีขนาด 142 x 184 พิเซล

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ (ไทย)
นามสกุล (ไทย)
ชื่อ (อังกฤษ)
นามสกุล (อังกฤษ)

เลขประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ กรณีเป็นคนไทย ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

เลขหนังสือเดินทาง

เลขประจำตัวประชาชน
เลขหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ หากเป็นบัตรประชาชนแบบตลอดชีพไม่ต้องกรอก

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่
ตึกอาคาร
หมู่ที่
ซอย
ถนน
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
หมายเหตุ หากไม่มีอีเมล์ไม่ต้องกรอก

อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา

รับราชการ

พนักงานของรัฐ

พนักงานบริษัทเอกชน

นักการเมือง

ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย

เกษตรกร

ประมง

รับจ้าง

อื่นๆ

ที่อยู่ปัจจุบัน

คัดลอกจากที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร

ตําแหน่งปัจจุบัน / สถานภาพทางสังคม

การศึกษา

มีความประสงค์เป็น อสทล. จังหวัด

สถานที่จัดส่งบัตรประจำตัวอาสาสมัคร

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ปัจจุบัน

อื่นๆ


สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรุณาอัพโหลดเฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น ภาพที่ให้ในการอัพโหลด ควรมีขนาด 488 x 306 พิเซล

กรุณารอสักครู่....
(ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่ "-")
พบปัญหาในการใช้งาน
หรือการกรอกข้อมูลโปรดติดต่อ
02 1411 1392 หรือ 02 1411 394