Privilege

สิทธิประโยชน์

เครื่องแต่งกาย และประดับเครื่องหมาย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” กับความหมายที่แฝงถึงความรักษ์ทะเล มีรายละเอียดดังนี้
     1. มณฑปปลายแหลมสีทอง หมายถึง ตัวแทนสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แสดงความหมายถึงความเป็นไทย ความแหลมคม ความสามารถทะลุทะลวงปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. อักษรย่อ “ทช.”สีขาว หมายถึง การรวมพลังของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยใจบริสุทธิ์ ในการร่วมกันปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
     3. แพรแถบสีฟ้า หมายถึง ตัวแทนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
     4. ช่อลำแพนสีทอง หมายถึง ตัวแทนของทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ในป่าชายเลน ตลอดจนระบบนิเวศป่าชายเลน
     5. ตัวอักษร “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”
     6. สีทอง หมายถึง คติพจน์ ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยิ่งกว่าชีวิตของตน
     7. พื้นริบบิ้นสีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพละกำลัง ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาสมบัติของชาติไทยเพื่อสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังสืบไป

ALBUM

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” กับความหมายที่แฝงถึงความรักษ์ทะเล มีรายละเอียดดังนี้
     1. มณฑปปลายแหลมสีทอง หมายถึง ตัวแทนสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แสดงความหมายถึงความเป็นไทย ความแหลมคม ความสามารถทะลุทะลวงปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. อักษรย่อ “ทช.”สีขาว หมายถึง การรวมพลังของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยใจบริสุทธิ์ ในการร่วมกันปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
     3. แพรแถบสีฟ้า หมายถึง ตัวแทนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
     4. ช่อลำแพนสีทอง หมายถึง ตัวแทนของทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ในป่าชายเลน ตลอดจนระบบนิเวศป่าชายเลน
     5. ตัวอักษร “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”
     6. สีทอง หมายถึง คติพจน์ ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยิ่งกว่าชีวิตของตน
     7. พื้นริบบิ้นสีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพละกำลัง ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาสมบัติของชาติไทยเพื่อสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังสืบไป