MARINE RANGERS

อาสาสมัคร พิทักษ์ทะเล

จำนวนผู้เข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

4,627

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จำนวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

สนใจลงทะเบียน

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • หน่วยงาน

    หมายเลขภายใน

  • อ่าวไทย 1
ไม่พบข้อมูล

จำนวนผู้เข้าร่วมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล : 4,627

ลงทะเบียนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

จำนวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทั้งหมด

ดูทั้งหมด
สิทธิประโยชน์

ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรม

ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

ดูทั้งหมด
สนใจลงทะเบียน

อนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลน หรือป่าชายเลนอนุรักษ์

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล